Please wait a minute...
中国烟草学报
Acta Tabacaria Sinica  2020, Vol. 26 Issue (4): 124-130    DOI: 10.16472/j.chinatobacco.2020.055
  REVIEW Current Issue | Archive | Adv Search |
Quinclorac's phytotoxicity to tobacco and its treatment: a review
ZHOU Ting, ZHANG Binghui, HUANG Guanghui, GU Gang
Institute of Tobacco Science, Fujian Provincial Tobacco Company, Fuzhou 350003, China
Downloas:  PDF(1381KB) 
Export:  BibTeX | EndNote (RIS)      
Abstract The phytotoxicity of quinclorac is a common disease of tobacco in the tobacco–rice rotation area, which frequently causes a large loss of flue-cured tobacco production. In this paper, the phytotoxicity of quinclorac to flue-cured tobacco, the degradation of quinclorac in field and the management of quinclorac phytotoxicity were reviewed. Problems of present control techniques were discussed and corresponding countermeasures and thoughts were put forward.
SERVICE
E-mail this article
Add to citation manager
E-mail Alert
RSS
Articles by authors
ZHOU Ting
ZHANG Binghui
HUANG Guanghui
GU Gang
Key words:  quinclorac  phytotoxicity  flue-cured tobacco  management    
Received:  2020-03-13      Published::  2020-09-18
Cite this article:    
ZHOU Ting, ZHANG Binghui, HUANG Guanghui, GU Gang. Quinclorac's phytotoxicity to tobacco and its treatment: a review[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2020, 26(4): 124-130.
URL:  
http://ycxb.tobacco.org.cn/EN/10.16472/j.chinatobacco.2020.055  or          http://ycxb.tobacco.org.cn/EN/Y2020/V26/I4/124
[1] LIU Yong, HUANG Changjun, ZENG Jianmin, XIAO Binggang, YU Haiqin, LI Yongping. Breeding and characteristic of PVY resistant new variety Yunyan301 obtained by directional modification on basis of of Yunyan87 as femal parent[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(3): 59-65.
[2] DENG Jiamin, ZOU Jinhui, ZHENG Xudong, LI Zhiqiang, TANG Jianguo. Battery management system (BMS) for heated tobacco products (HTPs): a review[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(3): 15-23.
[3] XIAN Liguo, HUANG Yilan, WANG Songfeng, ZHANG Ying, ZHANG Ye, LIN Zhihui, LIU Hui, XU Xixiang, LIN Shuiliang, SUN Shuaishuai, SUN Fushan. Study on quality and curing characteristics of CB-1 fresh leaves[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(3): 66-73.
[4] MA Jing, LI Xueli, WANG Peng, SUN Shuguang, MA Junhong, PAN Haodong, YAO Pengwei, WANG Jing, YE Xiefeng. Effects of soil salinity on dry matter weight and absorption and distribution of mineral elements in flue-cured tobacco organs[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(3): 74-83.
[5] HE Conglian, ZHENG Zhiyun, CHEN Yi, ZHAO Gaokun, HE Chenggang, HU Binbin, JIANG Yonglei, ZOU Congming. Screening differentially expressed proteins in response to senescence of tobacco leaves based on iTRAQ[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(3): 98-107.
[6] CHEN Changhua, HUANG He, YIN Jiankang, LIANG Yan, LI Maobo, HU Yin. Study on logistics benchmark classification system of tobacco business enterprises: A case study of Sichuan province[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(3): 114-120.
[7] LIU Xiaohan, ZHANG Xiaofan, LI Xueli, WANG Jing, YAO Pengwei, ZHANG Sheng, XU Liang, YE Yiefeng. Physiological responses of tobacco seedlings to saline-alkali stress[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(1): 66-74.
[8] GAO Zhenzhen, LIU Kouzhu, LI Jianhua, DUAN Weidong, LI Hongliang, HE Bing, DUN Songyang, SHI Hongzhi. Effect of accumulated temperature in maturing stage on yield and quality of six upper leaves of rich flavor style fluecured tobacco in central Henan tobacco growing area[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(6): 38-49.
[9] JIANG Yuzhou, CHEN Shunhui, LI Wenqing, LIU Qingli, Li Zhihong, Zhang Yungui. Effects of long-term organic fertilizers application on soil nutrient and bacterial community in rhizospheric soil of tobacco plants[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(6): 60-70.
[10] MA jing, WANG Jing, YAO Pengwei, YE Hongchao, YU Haifeng, WANG Peng, LI Yubao, YE Xiefeng. Effects of salt stress on subcellular structure and physiological and biochemical indexes of flue-cured tobacco leaves[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(5): 44-52.
[11] SUN Guangwei, CHEN Zhenguo, WANG Yujun, SUN Jingguo, FENG Ji, YU Tao, LI Jianping, QIN Guangjiong. Relationships of SPAD value with tissue structure, physiological index and internal quality of flue-cured tobacco upper leaves[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(5): 63-69,104.
[12] CHEN Yi, ZHANG Xiao, YANG Zhihuai, HU Binbin, XU Hongfei, ZOU Congming, JI Xinwei. Changes of protein degradation and related enzyme activity during flue-curing[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(5): 70-76.
[13] LI Dong, WANG Yanfang, SHEN Hongtao, MA Yilin, WANG Lijun, ZHAO Shimin, LIU Ling. Alleviation effects of exogenous melatonin and 2, 4-epibrassinolide on flue-cured tobacco seedlings under drought stress[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(5): 77-85.
[14] ZHOU Ting, GUO Xueqing, TIAN Peiyu, CHEN Fengping, GU Gang. Repair effect of Stenotrophomonas maltophilia J03 on quinclorac-injured flue-cured tobacco[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(5): 86-91.
[15] CHU Xu, LI Yu, DU Jian, WEI Jianrong, ZHANG Jianqiang, YANG Kang, HU Zhongsheng, TANG Yang, HE Yahao. Evaluating fertility of tobacco growing soil by comprehensive weighting method[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(4): 42-49.
No Suggested Reading articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
Copyright © Acta Tabacaria Sinica
Supported by: Beijing Magtech