Please wait a minute...
中国烟草学报
Acta Tabacaria Sinica  2020, Vol. 26 Issue (4): 1-6    DOI: 10.16472/j.chinatobacco.2019.339
  CIGAR COLUMN Current Issue | Archive | Adv Search |
Research progress in curing and fermentation technology for cigar tobacco leaf production
ZHANG Qianying, LUO Cheng, LI Dongliang, CAI Wen
Key Laboratory of Chinese Cigar Fermentation, Technical Research Center, China Tobacco Sichuan Industrial Co., Ltd., Chengdu 610000, China
Downloas:  PDF(859KB) 
Export:  BibTeX | EndNote (RIS)      
Abstract Curing and fermentation are important production links that determine the quality of cigar tobacco leaves and finished products. Compared with flue-cured tobacco, the curing process of cigar tobacco leaves is more gentle, and microorganisms have a more important role in the formation of the final quality of cigar tobacco leaves. This article summarizes the research progress of cigar tobacco leaf curing and fermentation, and believes that genomics, metabolomics and other technologies should be used to further study the role of microorganisms in cigar tobacco leaf curing and fermentation.
SERVICE
E-mail this article
Add to citation manager
E-mail Alert
RSS
Articles by authors
ZHANG Qianying
LUO Cheng
LI Dongliang
CAI Wen
Key words:  cigar leaf  cigar  curing  fermentation  microbe    
Received:  2019-10-15      Published::  2020-09-18
Cite this article:    
ZHANG Qianying, LUO Cheng, LI Dongliang, CAI Wen. Research progress in curing and fermentation technology for cigar tobacco leaf production[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2020, 26(4): 1-6.
URL:  
http://ycxb.tobacco.org.cn/EN/10.16472/j.chinatobacco.2019.339  or          http://ycxb.tobacco.org.cn/EN/Y2020/V26/I4/1
[1] LU Yuhao, WANG Binbin, NIU Ruping, WAN Yunfei, ZHANG Juan, YANG Lei, YANG Ying. Effect of compaction position bias on cigarette processing quality[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(3): 49-53,58.
[2] LING Xiaocun, JI Xiong, GONG Xiaojun, ZHOU Feng, HE Zhenkun, FANG Ren, LI Yuanzhang. Improvement of tipping quality of hard-shaped filter cigarettes[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(3): 54-58.
[3] GUO Xinyue, YANG Zhanping, SONG Xiaomei, XU Yang. Research progress of cooling technology of heat-not-burn cigarette smoke[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(3): 24-32.
[4] XIAN Liguo, HUANG Yilan, WANG Songfeng, ZHANG Ying, ZHANG Ye, LIN Zhihui, LIU Hui, XU Xixiang, LIN Shuiliang, SUN Shuaishuai, SUN Fushan. Study on quality and curing characteristics of CB-1 fresh leaves[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(3): 66-73.
[5] YU Jingjing, CAI Junlan, GUO Jizhao, LIU Kejian, ZHAO Xiaodong, QIN Yaqiong, PAN Lining, WANG Yipeng, YANG Song, LIU Shaofeng, JI Houwei, ZOU Ximei, LIU Jian, ZHANG Xiaobing, WANG Bing. Effects of tobacco types, positions and ecological regions on release of main organic acids in total particulate matter[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(2): 1-7,23.
[6] HUANG Chaozhang, ZHANG Guoqiang, ZHANG Tinggui, LI Qiaoling, ZHANG Jianping, HUANG Huafa, GONG Anda, SHEN Yan, SHEN Jingxuan. Effects of the spiral marking of cigarette paper on burning temperature and conventional components of mainstream smoke of cigarettes[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(2): 17-23.
[7] YU Hao, WANG Yanmei, SUN Dongliang, WANG Zhiyong, YUAN Ting, WANG Qiqi, LIU Zhe, LI Yuhui. Formula design of wall material of cigarette breakable capsules based on plant glue and optimization of manufacturing process[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(2): 24-29.
[8] CHEN Zhihao, MIAO Qian, LU Yanping, ZHOU Xiaoyu, LV Xiaodong, WANG Yu, WANG Huiping, XIAO Yan, Xiong Wen, QIN Yunhua, TAO Hong, YAO Baisong, HUANG Fei, ZHONG Qing, ZHAO Jijun, DING Li, FENG Qian. Investigation of the air flow distribution in the constant climate chamber and its effect on cigarette conditioning[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(2): 51-56.
[9] YANG Chunxiao, ZHANG Hexin, HUANG Jiawen, WAN Jiangping. Text sentiment analysis of online cigarette reviews[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(2): 92-100.
[10] CHU Wenjuan, HU Shaodong, TIAN Haiying, MENG Xiangshi, GAO Mingqi, FU Yufeng, XI Gaolei, HAO Hui, LU Ping, FENG Xiaomin, CUI Chun, MAYuping, NIE Cong, PENG Guixin. Effect of filter parameters on release of representative aroma components in mainstream smoke of slim cigarettes[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(1): 1-7.
[11] CHEN Wan, XU Shitao, ZHANG Qiang, GAO Zerui, CHANG Jian, WANG Kuaping, JIANG Zhuofang, LIU Jinyun. Analysis of patent technology relevant to cigarette capsules in China[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(1): 118-128.
[12] REN Mengjuan, SHI Hongzhi, YANG Mingkun, ZHOU Jun, LIU Baizhan, YANG Huijuan, BAI Ruoshi, LI Hongliang, BI Yanjiu, LI Geng. Sensory quality and cigarette smoke characteristics of ultra-low nicotine tobacco leaves produced by tobacco and eggplant grafting[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(1): 23-29.
[13] GUO Tianwen, LIN Yu, CAO Qi. Reconstruction of input and output system of high-rack warehouse for finished cigarettes based on paper-sliding tray[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(1): 52-57,99.
[14] DONG Gaofeng, TIAN Yongfeng, SHANG Shanzhai, LEI Ping, CHENYongkuan, MIAO Mingming, LIU Zhihua. Production technology of reconstituted tobacco for heat-not-burn (HnB) cigarettes: a review[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(1): 109-117.
[15] WANG Shihao, ZHANG Xiaoni, ZHANG Yun, WANG Kaisheng. Integrated forecast of cigarette demand in Tongchuan City[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(6): 105-109.
No Suggested Reading articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
Copyright © Acta Tabacaria Sinica
Supported by: Beijing Magtech