Please wait a minute...
中国烟草学报
Acta Tabacaria Sinica  2020, Vol. 26 Issue (2): 1-7,23    DOI: 10.16472/j.chinatobacco.2019.329
  TOBACCO AND SMOKE CHEMISTRY Current Issue | Archive | Adv Search |
Effects of tobacco types, positions and ecological regions on release of main organic acids in total particulate matter
YU Jingjing1, CAI Junlan1, GUO Jizhao1, LIU Kejian1, ZHAO Xiaodong1, QIN Yaqiong1, PAN Lining1, WANG Yipeng1, YANG Song1, LIU Shaofeng1, JI Houwei2, ZOU Ximei2, LIU Jian2, ZHANG Xiaobing1, WANG Bing1
1 Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, China;
2 China Tobacco Guizhou Industrial CO. LTD., Guiyang 550001, China
Downloas:  PDF(925KB) 
Export:  BibTeX | EndNote (RIS)      
Abstract A solvent extraction-silanization derivatization-GC-MS/MS method was developed for the determination of 42 volatile and semi-volatile organic acids yield in total particulate matter of cigarette mainstream smoke, while the yield was calculated as per burn tobacco weight. And it contained 13 short-chain fatty acids, 7 middle-chain fatty acids, 10 long-chain fatty acids and 12 other organic acids. The results:① Oriental tobacco produced the most of short- and middle-chain fatty acid; flue-cured tobacco produced the most of long-chain fatty acid; organic acids yield for burley tobacco was not outstanding; ② The yield of volatile and semi-volatile organic acids decreased with leaf position changing from the upper to the bottom; ③ Volatile and semi-volatile organic acid yield for Wuyi ecology region tobacco was the highest among eight typical ecology region tobacco.
SERVICE
E-mail this article
Add to citation manager
E-mail Alert
RSS
Articles by authors
YU Jingjing
CAI Junlan
GUO Jizhao
LIU Kejian
ZHAO Xiaodong
QIN Yaqiong
PAN Lining
WANG Yipeng
YANG Song
LIU Shaofeng
JI Houwei
ZOU Ximei
LIU Jian
ZHANG Xiaobing
WANG Bing
Key words:  cigarette smoke  volatile and semi-volatile organic acids  GC-MS/MS  type  leaf position  typical ecology region    
Received:  2019-10-09      Published::  2020-05-11
Cite this article:    
YU Jingjing, CAI Junlan, GUO Jizhao, LIU Kejian, ZHAO Xiaodong, QIN Yaqiong, PAN Lining, WANG Yipeng, YANG Song, LIU Shaofeng, JI Houwei, ZOU Ximei, LIU Jian, ZHANG Xiaobing, WANG Bing. Effects of tobacco types, positions and ecological regions on release of main organic acids in total particulate matter[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2020, 26(2): 1-7,23.
URL:  
http://ycxb.tobacco.org.cn/EN/10.16472/j.chinatobacco.2019.329  or          http://ycxb.tobacco.org.cn/EN/Y2020/V26/I2/1
[1] FU Liang, TAN Guozhi, HE Banghua, LIN Wenqiang, LI Wenqi, WEN Yadong, GAO Xiaohua, TANG Jun, LIU Ze, ZHOU Bin, YI Bin. Improvement of processing quality of tobacco strips based on multi-zone steam injection mode of WQ3257 flexible loosening and conditioning system[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(2): 30-35.
[2] REN Mengjuan, SHI Hongzhi, YANG Mingkun, ZHOU Jun, LIU Baizhan, YANG Huijuan, BAI Ruoshi, LI Hongliang, BI Yanjiu, LI Geng. Sensory quality and cigarette smoke characteristics of ultra-low nicotine tobacco leaves produced by tobacco and eggplant grafting[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(1): 23-29.
[3] ZHANG Xinyu, YAN Lihong, YI Xiaoli, MA Li, ZHANG Jie, LU Nan, LIU Xingyu, BAI Ruoshi, MA Yanjun, CAO Fujun, OU Yafei, ZHOU Jun. Processing and quality analysis of blended type expanded tobacco dispensed with sauce applying[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(1): 36-41,47.
[4] YU Jingjing, WANG Bing, CAI Junlan, GUO Jizhao, NIU Jiajia, WU Jingjing, QIN Yaqiong, LIU Shaofeng, LI Xiaolan, WANG Yipeng, YANG Song, ZHANG Xiaobing. Analysis of free and combined organic acid contents in tobacco leaves[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(6): 7-17.
[5] YANG Song, ZHAO Xiaodong, TIAN Haiying, SUN Xuehui, GU Liang, WANG Xiaoyu, WANG Hongwei, LI Mingzhe, QIN Yaqiong, CHU Wenjuan, SUN Peijian, MA Yuping, NIE Cong. Differential analysis of puff-by-puff deliveries of routine chemical analyses and five key roasted sweet aroma components in mainstream smoke of slim cigarettes and normal cigarettes[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(5): 1-9.
[6] ZHANG Xiaoquan, KAN Hongying, LIU Bing-yang, WEI Xing, HU Yuwei. Characteristics of root exudates and rhizosphere bacterial diversity of potassium-enriched flue-cured tobacco genotype at mature stage[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(3): 52-59.
[7] CUI Chun, FENG Xiaomin, TIAN Haiying, JI Peng, MENG Xiangshi, CHU Wenjuan, HU Shaodong, GU Liang, LI Mingzhe, GAO Mingqi. Application performance of cellulose acetate tow of R type flaments for super slim cigarettes[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(3): 17-22.
[8] PENG Xiaomeng, WANG Jian, LEI Zhen, XU Yingbo, HU Yonghua, ZHU Qinglin, WANG Hua, TIAN Zhenfeng, CHEN Kaibo. On-line sampling and analysis of nicotine in cigarette smoke in oral cavity[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(3): 13-16.
[9] WU Xingfu, JIAO Fangchan, CHEN Xuejun, ZhANG Yihan, XIAO Bingguang, LI Yongping. Genotype selection in fresh-flavor tobacco growing areas[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(2): 29-39.
[10] GAO Qian, LIU Xin, GUAN Ying, ZENG Wanli, XIANG Haiying, MI Qili, YANG Guangyu, LI Xuemei. Establishment and evaluation of method for exposing mouth and nose of small animal to cigarette smoke[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(1): 1-7.
[11] WANG Jinbang, HONG Guangfeng, GAO Jian, QIU Jiqing, ZHENG Lu, HONG Qunye, ZHANG Qidong. Brief review of research on slim cigarettes[J]. 中国烟草学报, 2018, 24(5): 91-101.
[12] SI Xiaoxi, ZHU Ruizhi, WANG Hongbo, LIU Qiang, ZHANG Fengmei, CUI Huapeng, ZHAO Le, XIANG Nengjun, MIAO Mingming, LIU Zhihua. Effects of seven tobacco additives on particle size distribution of cigarette smoke aerosol[J]. 中国烟草学报, 2018, 24(3): 1-8.
[13] SI Xiaoxi, LIU Zhihua, ZHU Ruizhi, ZHU Qin, WANG Hongbo, CUI Huapeng, XIANG Nengjun, YANG Jianyun, ZHAO Le, ZHAO Changshan, ZHAO Liheng, LIU Qiang. Distribution of sugar and polyhydric alcohol in aerosol of different particle size in mainstream cigarette smoke[J]. 中国烟草学报, 2018, 24(2): 1-7.
[14] YANG Song, SUN Peijian, SUN Xuehui, WANG Yipeng, JIA Yunzhen, NIE Cong, ZHANG Xiaobing, LIU Huimin. Comparative analysis of tar, nicotine, and seven representative harmful components deliveries between flue-cured tobacco of domestic and foreign origins[J]. 中国烟草学报, 2017, 23(3): 28-37.
[15] LI Chao, WANG Mingfeng, ZHANG Zhimin, ZHANG Chengming, WANGWenyuan, LI Exian, QIN Yunhua. Establishment of quantitative prediction model for fruit note of cigarette based on volatile/semivolatile components in tobacco[J]. 中国烟草学报, 2017, 23(1): 35-42.
No Suggested Reading articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
Copyright © Acta Tabacaria Sinica
Supported by: Beijing Magtech