Please wait a minute...
中国烟草学报
Acta Tabacaria Sinica  2020, Vol. 26 Issue (1): 100-108    DOI: 10.16472/j.chinatobacco.2019.219
  PLANT PROTECTION Current Issue | Archive | Adv Search |
Bacterial community structure and diversity in rhizospheric soil and in stalk of healthy and black shank disease-infected tobacco plants
XIANG Ligang1,2, WANG Hancheng2,3, GUO Hua3,4, ZHOU Hao1,2, XIE Honglian2, CAI Liuti2, DING Wei3, YU Zhihe1
1 College of Life Sciences, Yangtze University, Jingzhou 434025, China;
2 Guizhou Academy of Tobacco Science, Guiyang 550081, China;
3 College of Plant Protection, Southwest University, Chongqing 400715, China;
4 Guizhou Center for Disease Control and Prevention, Guiyang 550004, China
Downloas:  PDF(2074KB)  Mobile PDF(2073KB)
Export:  BibTeX | EndNote (RIS)      
Abstract Black shank is a common soil-borne disease in tobacco. When environmental conditions are appropriate, the pathogens present in soil will penetrate into tobacco plant, and eventually lead to disease of tobacco plant. To understand the changes of bacterial community structure and diversity in rhizosphere soil, diseased stem tissue and symptomatic-asymptomatic junction stem tissue of black shank infected tobacco plants, the hypervariable V3-V4 region of 16S rRNA gene was amplified by PCR, and the amplified fragments were sequenced using Illumina Miseq high-throughput sequencing technology. Bacterial communities structure and diversity in different parts of healthy and black shank infected tobacco plants were analyzed. The richness of bacterial community in rhizosphere soil of black shank infected tobacco plants were higher than that of healthy tobacco plants, while the bacterial diversity was slightly lower than that of healthy tobacco plants. The richness and diversity of diseased stem and symptomatic-asymptomatic junction stem were higher than that of healthy stem, and the increase of symptomatic-asymptomatic junction stem was significant. At phylum level, Proteobacteria, Acidobacteria and Actinobacteria were the dominant phyla in rhizosphere soil. There was no significant difference in relative abundance of dominant phyla between healthy and diseased groups. Proteobacteria and Cyanobacteria were dominant bacteria in stem samples. The relative abundance of Proteobacteria and Cyanobacteria in the symptomatic-asymptomatic junction stem was significantly different from that of healthy stem and diseased stem. At genus level, the main bacteria in rhizosphere soil were Candidatus_solibacter, Gemmatimonas and Sphingomonas, norank_c_Cyanobacteria and Ralstonia were the dominant bacteria in all stem samples. The relative abundance of norank_c_Cyanobacteria in symptomatic-asymptomatic junction stem was significantly different from that in healthy stem and diseased stem. After infected with black shank, the bacterial community structure changed and the diversity of bacterial community increased. The pathogen of bacterial wilt, Ralstonia solanacearum, was detected in all samples, which indicated that there was a possibility of mixed occurrence of tobacco black shank and bacterial wilt. It is therefore necessary to strengthen control of tobacco bacterial wilt while controlling tobacco black shank disease.
SERVICE
E-mail this article
Add to citation manager
E-mail Alert
RSS
Articles by authors
XIANG Ligang
WANG Hancheng
GUO Hua
ZHOU Hao
XIE Honglian
CAI Liuti
DING Wei
YU Zhihe
Key words:  tobacco black shank  Illumina high-throughput sequencing  rhizosphere soil  tobacco stem tissue  bacterial diversity  community structure    
Received:  2019-08-12      Published::  2020-03-13
Cite this article:    
XIANG Ligang, WANG Hancheng, GUO Hua, ZHOU Hao, XIE Honglian, CAI Liuti, DING Wei, YU Zhihe. Bacterial community structure and diversity in rhizospheric soil and in stalk of healthy and black shank disease-infected tobacco plants[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2020, 26(1): 100-108.
URL:  
http://ycxb.tobacco.org.cn/EN/10.16472/j.chinatobacco.2019.219  or          http://ycxb.tobacco.org.cn/EN/Y2020/V26/I1/100
[1] JIANG Yuzhou, CHEN Shunhui, LI Wenqing, LIU Qingli, Li Zhihong, Zhang Yungui. Effects of long-term organic fertilizers application on soil nutrient and bacterial community in rhizospheric soil of tobacco plants[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(6): 60-70.
[2] CHEN Qianjin, LIN Shuzhen, LI Hongli, LI Xiaolong, LU Aqian, SHEN Jianping, GUO Xiali, WANG Yan. A preliminary report on relationship between variation of microbial community structure in soil and occurrence of tobacco bacterial wilt in tobacco field in Shaowu[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(4): 64-71.
[3] ZHANG Xiaoquan, KAN Hongying, LIU Bing-yang, WEI Xing, HU Yuwei. Characteristics of root exudates and rhizosphere bacterial diversity of potassium-enriched flue-cured tobacco genotype at mature stage[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(3): 52-59.
[4] SHI Heli, XIANG Bikun, TAN Jun, PENG Wuxing, SUN Yuxiao, WANG Rui, WU Wenhao, WEI Guosheng, DING Caifu. Analysis of bacterial community in rhizosphere soil of tobacco plant infected by bacterial wilt disease[J]. 中国烟草学报, 2018, 24(5): 57-65.
[5] CHUAN Youcong, ZHANG Limeng, JIAO Yongge, LUO Lifen, FANG Yuting, LIAO Jingjing, JI Sigui, ZHU Shusheng, YANG Min. Control effects of tobacco and garlic rotation on tobacco black shank and a preliminary study on the inhibition mechanism[J]. 中国烟草学报, 2016, 22(5): 55-62.
[6] XUE Chaoqun, MOU Wenjun, HU Liwei, XI Jiaqin, YANG Lijun. Effects of row spacing of garlic on black shank disease control of succeeding flue-cured tobacco crop[J]. 中国烟草学报, 2016, 22(2): 61-66.
[7] LI Xiaolin, LI Qiang, PENG Weihong, GAN Bingcheng, ZHENG Linyong, ZHANG Xiaoping. Study on diversity and community structure of bacteria in soils at tobacco maturing stage[J]. 中国烟草学报, 2015, 21(4): 40-47.
[8] . Effects of bio-organic fertilizer on black shank of flue-cured tobacco and rhizospheric microbial metabolic functional diversity[J]. 中国烟草学报, 2014, 20(5): 59-65.
[9] . Effects of the amount of microbe and enzyme activities with composite microbial inocula in the rhizosphere soil under quinclorac stress[J]. 中国烟草学报, 2014, 20(2): 65-0.
[10] . Antifangal Activity of Two Biocontrol Agents against Tobacco Black Shank and Its Identification[J]. 中国烟草学报, 2011, 17(6): 0-0.
[11] . History and Research Advance of Chemicals for Controlling Tobacco Black Shank[J]. 中国烟草学报, 2011, 17(5): 0-0.
[12] . The dynamic degression and residue level of different germicide Against Tobacco black shank[J]. 中国烟草学报, 2011, 17(4): 0-0.
[13] .

Inhibition and bio-control activity of Bacillus pumilus AR03 against tobacco black shank

[J]. 中国烟草学报, 2010, 16(5): 78-.
[14]
xi jia-qin, yin qi-sheng, song ji-zhen, et al
. Study on inhibition effect of chitinolytic strains on tobacco black shank[J]. 中国烟草学报, 2010, 16(4): 67-.
[15] . Identification of black shank pathogen and fungicide selection in oriental tobacco[J]. 中国烟草学报, 2010, 16(2): 66-.
[1]
YUN Fei, LIU Guo-shun, SHI Hong-zhi, et al
. Effects of light and nitrogen interaction on pigment and chlorophyll fluorescence characteristics in flue-cured tobacco[J]. ACTA TABACARIA SINICA, 2010, 16(4): 44 .
[2] LIN Zhong-long,GUO Yi-qing,PU Yong,MAO Jian-shu,XIA Kai-bao,YANG Jia,CHENG Zai-quan. Recent Research Progress on Biological Control of Tobacco Diseases and pests[J]. ACTA TABACARIA SINICA, 2011, 17(2): 90 .
[3] HONG Qunye, ZHENG Lu, ZHENG Xinzhang, QIU Jiqing, LIU Yali, WANG Zhibo, HONG Guangfeng. Current status of next generation tobacco product trademark registration in China[J]. ACTA TABACARIA SINICA, 2016, 22(6): 104 -113 .
[4] Yang Youcai, Zhou Qingming, Yin Hanqi. Establishment and optimization of AFLP reaction system in tobacco[J]. ACTA TABACARIA SINICA, 2005, 11(3): 23 -28 .
[5] Zhang Chengsheng, Kong Fanyu, Li Duochuan, Wang Jing, Wang Fenglong. Screening of antagonistic bacteria from phylloshere and its resistance to Alternaria alternata[J]. ACTA TABACARIA SINICA, 2005, 11(4): 17 -20 .
[6] . [J]. ACTA TABACARIA SINICA, 2000, 6(2): 34 -36 .
[7] ZHOU Gang-quan, ZHANG Jian-hua, CHEN Ze-peng, LIU Qiong-guang. Tobacco endophytic bacteria and their biocontrol effect on tobacco bacterial wilt[J]. ACTA TABACARIA SINICA, 2008, 14(2): 31 -34 .
[8] ZHANG Mingfa, TIAN Feng, LI Xiaogang, TIAN Maocheng, LI Mingde, PENG Shuguang, CHAO Jin, CAI Yunfan, WU Haiyong, LI Shuang, ZHANG Liming, ZHU Sanrong, LV Qisong. Comprehensive assessment of soil quality in Xiangxi tobacco growing areas based on tobacco production[J]. ACTA TABACARIA SINICA, 2017, 23(3): 87 -97 .
[9] . [J]. Acta Tabacaria Sinica, 2018, 24(6): 140 -142 .
[10] ZENG Weiai, ZHOU Zhicheng, TAN Lin, PENG Shuguang, LI Fan, XIE Pengfei, CAI Hailin, LIU Tianbo, WU Shaolong. Research status and application of green prevention and control technology against tobacco diseases and pests in Hunan[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2019, 25(2): 69 -73 .
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
Copyright © Acta Tabacaria Sinica
Supported by: Beijing Magtech