Please wait a minute...
中国烟草学报
Acta Tabacaria Sinica  2020, Vol. 26 Issue (1): 1-7    DOI: 10.16472/j.chinatobacco.2019.183
  TOBACCO AND SMOKE CHEMISTRY Current Issue | Archive | Adv Search |
Effect of filter parameters on release of representative aroma components in mainstream smoke of slim cigarettes
CHU Wenjuan1, HU Shaodong1, TIAN Haiying1, MENG Xiangshi1, GAO Mingqi1, FU Yufeng1, XI Gaolei1, HAO Hui1, LU Ping1, FENG Xiaomin1, CUI Chun1, MAYuping1, NIE Cong2, PENG Guixin1
1 Technology Center, China Tobacco Henan Industrial Co., Ltd., Zhengzhou 450000, China;
2 Zhengzhou Tobacco Research Institute of CNTC, Zhengzhou 450001, China
Downloas:  PDF(1378KB)  Mobile PDF(1377KB)
Export:  BibTeX | EndNote (RIS)      
Abstract [Objective] This study aims to study the effect of filter parameters (filter rod pressure drop, filter ventilation rate) on release of representative aroma components in the mainstream smoke of slim cigarettes.[Method] Sixty slim cigarette samples were prepared according to single factor design. The representative aroma components collected by filter were extracted by CH2Cl2 and detected by GC/MS. On this basis, linear regression and stepwise regression method were used to establish prediction models based on influence of filter parameters on total release of representative alkaline, neutral, acidic aroma components, and the optimal prediction model was selected according to the principle of minimum RMSECV (Relative Mean Squared Error of Cross Validation).[Results] ① The total release of representative alkaline, neutral, acidic aroma components in the mainstream smoke of slim cigarettes had a significant negative correlation with the pressure drop of the filter rod and the ventilation rate of the filter. ② Under the same range of variation, the filter rod pressure drop had a larger influence on the release of aroma components for slim cigarette smoke compared with conventional cigarettes, but the ventilation rate of filter had a larger effect on conventional cigarettes.. ③ The external verification results showed that the average prediction bias of the four prediction models was between 4.23% and 5.95%, indicating high prediction accuracy of the established model.
SERVICE
E-mail this article
Add to citation manager
E-mail Alert
RSS
Articles by authors
CHU Wenjuan
HU Shaodong
TIAN Haiying
MENG Xiangshi
GAO Mingqi
FU Yufeng
XI Gaolei
HAO Hui
LU Ping
FENG Xiaomin
CUI Chun
MAYuping
NIE Cong
PENG Guixin
Key words:  slim cigarette  filter parameter  mainstream smoke  pressure drop of filter  filter ventilation rate  aroma component  prediction model    
Received:  2019-06-06      Published::  2020-03-13
Cite this article:    
CHU Wenjuan, HU Shaodong, TIAN Haiying, MENG Xiangshi, GAO Mingqi, FU Yufeng, XI Gaolei, HAO Hui, LU Ping, FENG Xiaomin, CUI Chun, MAYuping, NIE Cong, PENG Guixin. Effect of filter parameters on release of representative aroma components in mainstream smoke of slim cigarettes[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2020, 26(1): 1-7.
URL:  
http://ycxb.tobacco.org.cn/EN/10.16472/j.chinatobacco.2019.183  or          http://ycxb.tobacco.org.cn/EN/Y2020/V26/I1/1
[1] REN Mengjuan, SHI Hongzhi, YANG Mingkun, ZHOU Jun, LIU Baizhan, YANG Huijuan, BAI Ruoshi, LI Hongliang, BI Yanjiu, LI Geng. Sensory quality and cigarette smoke characteristics of ultra-low nicotine tobacco leaves produced by tobacco and eggplant grafting[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(1): 23-29.
[2] YANG Song, ZHAO Xiaodong, TIAN Haiying, SUN Xuehui, GU Liang, WANG Xiaoyu, WANG Hongwei, LI Mingzhe, QIN Yaqiong, CHU Wenjuan, SUN Peijian, MA Yuping, NIE Cong. Differential analysis of puff-by-puff deliveries of routine chemical analyses and five key roasted sweet aroma components in mainstream smoke of slim cigarettes and normal cigarettes[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(5): 1-9.
[3] LI Siyuan, LU Honglin, ZHANG Bo, WANG Hui, YANG Jingjin, WANG Xianguo, WANG Yuzhen, GAO Hui. Effect of high pressure homogenization on aroma components in tobacco casing[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(5): 31-39.
[4] HONG Guangfeng, QIU Jiqing, LI Guozheng, ZHANG Qidong, ZHANG Shihua, HONG Qunye, JIA Nan, ZHOU Hao, WANG Jinbang. Recent advances in capsule filter cigarette overseas[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(4): 124-134.
[5] CUI Chun, FENG Xiaomin, TIAN Haiying, JI Peng, MENG Xiangshi, CHU Wenjuan, HU Shaodong, GU Liang, LI Mingzhe, GAO Mingqi. Application performance of cellulose acetate tow of R type flaments for super slim cigarettes[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(3): 17-22.
[6] ZHU Jingsu, CAO Fujun, JANG Chengyong, ZHANG Zhenzhen, ZHOU Jun. Effect of activated carbon filter on migration of menthol in cigarette[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(1): 15-18.
[7] SI Xiaoxi, ZHANG Fengmei, ZHAO Le, YANG Jianyun, ZHU Ruizhi, WANG Hongbo, CUI Huapeng, SHEN Qinpeng, LIU Chunbo, HE Pei, LIU Qiang, LIU Zhihua. Particle size distribution of aerosols in mainstream smoke of cigarettes with different moisture content in cut tobacco[J]. 中国烟草学报, 2018, 24(5): 1-6.
[8] WANG Jinbang, HONG Guangfeng, GAO Jian, QIU Jiqing, ZHENG Lu, HONG Qunye, ZHANG Qidong. Brief review of research on slim cigarettes[J]. 中国烟草学报, 2018, 24(5): 91-101.
[9] ZHOU Ping, WANG Songfeng, SUN Fushan, FENG Changchun, WANG Yong, DU Jian, WU Deyang, LIU Tao, YIN Hong, GAO Xianhui, ZHANG Ye. Contribution rate of each curing stage to routine chemical analyses and aroma components in tobacco during bulk curing[J]. 中国烟草学报, 2017, 23(5): 93-100.
[10] ZHOU Maozhong, ZHANG Youjin, YAO Heming, LIU Baizhan, LU Yifeng, HU Jianjun, LI Yongxia, ZHANG Huizi, DONG Jianjiang, HONG Shenqiu, SUN Gaojun. Study on relationships between occurrence forms of heavy metals in tobacco leaf and their migration ratios into mainstream cigarette smoke[J]. 中国烟草学报, 2017, 23(2): 1-12.
[11] JIANG Lihui, ZENG Zhiwen, ZHANG Min, LIU Baizhan, WU Da, YAO Heming, SUN Kaijian. Effects of citric acid on contents of nicotine and aroma components in cut tobacco[J]. 中国烟草学报, 2017, 23(2): 28-36.
[12] YUAN Xiuxiu, FENG Yinlong, LI Chunguang, XIAO Xianyi, CHEN Mengqi, YU Baohua, SUN Mi, WANG Yuchen, LIN Erge, JING Yanqiu. Effect of nitrogen application rate on routine chemical components in flue-cured tobacco and delivery of seven harmful components in mainstream smoke[J]. 中国烟草学报, 2017, 23(2): 37-41.
[13] ZHANG Xia, ZHU Donglai, LI Shoubo, CHEN Yongkuan, GONG Xiaowei, HAN Jingmei, CUI Zhuwen, JIN Yongcan, MIAO Mingming, HAN Yi. Application of electronic-heating atomizing technology in to reducing harmful components in cigarette mainstream smoke[J]. 中国烟草学报, 2016, 22(6): 3-10.
[14] JI Houwei, ZHANG Li, LIU Jian, WANG Fang, MAN Jie, LIU Nana, HAN Wei, PENG Qianrong. Simultaneous determination of eight alkaloids in mainstream cigarette smoke by gas chromatography-tandem mass spectrometry[J]. 中国烟草学报, 2016, 22(6): 32-40.
[15] YANG Pengyuan, HONG Guangfeng, ZHANG Qidong, XU Xiujuan, YU Jianchun, QU Zhan, CHEN Zhifei, WANG Hongwei, WANG Dingzhong, HE Baojiang, LU Binbin, ZHANG Wenjuan. Determination of roasted sweet aroma component in red jujube extract and optimization of its extraction technology[J]. 中国烟草学报, 2016, 22(6): 41-50.
[1]
DING Kang-zhong, DENG Guo-dong, HE Rong, et al
. Effects of hot air flow direction on quality of cut tobacco dried with cylinder dryer[J]. ACTA TABACARIA SINICA, 2010, 16(3): 33 .
[2] . Effects of waterlogging stress on the physiological characterics of flue-cured tobacco at mature Period[J]. ACTA TABACARIA SINICA, 2009, 15(2): 46 .
[3] ZHOU Ting, GUO Xueqing, TIAN Peiyu, CHEN Fengping, GU Gang. Repair effect of Stenotrophomonas maltophilia J03 on quinclorac-injured flue-cured tobacco[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2019, 25(5): 86 -91 .
[4] AI Minghuan, YANG Jing, SHEN Yi, ZHAO Wentao. Study on pyrolysis characteristics and gas phase pyrolytic products of HnB tobacco substrates at temperatures below 400℃ by TG-FTIR[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2020, 26(1): 8 -14 .
[5] YANG Ji, WU Yiqin, YANG Liu, LEI Ping, GAO Qian, SHENG Qinpeng, DUAN Yuanxing, ZHAO Yang, CHEN Yongkuan, ZHANG Shuangshuang, DU Qiaohong, LI Hui. Preparation, characterization and sustained-release properties of nicotinic gentisate[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2020, 26(1): 15 -22 .
[6] REN Mengjuan, SHI Hongzhi, YANG Mingkun, ZHOU Jun, LIU Baizhan, YANG Huijuan, BAI Ruoshi, LI Hongliang, BI Yanjiu, LI Geng. Sensory quality and cigarette smoke characteristics of ultra-low nicotine tobacco leaves produced by tobacco and eggplant grafting[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2020, 26(1): 23 -29 .
[7] DONG Gaofeng, TIAN Yongfeng, SHANG Shanzhai, LEI Ping, CHENYongkuan, MIAO Mingming, LIU Zhihua. Production technology of reconstituted tobacco for heat-not-burn (HnB) cigarettes: a review[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2020, 26(1): 109 -117 .
[8] CHEN Wan, XU Shitao, ZHANG Qiang, GAO Zerui, CHANG Jian, WANG Kuaping, JIANG Zhuofang, LIU Jinyun. Analysis of patent technology relevant to cigarette capsules in China[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2020, 26(1): 118 -128 .
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
Copyright © Acta Tabacaria Sinica
Supported by: Beijing Magtech