Please wait a minute...
中国烟草学报
Acta Tabacaria Sinica  2020, Vol. 26 Issue (1): 23-29    DOI: 10.16472/j.chinatobacco.2019.095
  TOBACCO AND SMOKE CHEMISTRY Current Issue | Archive | Adv Search |
Sensory quality and cigarette smoke characteristics of ultra-low nicotine tobacco leaves produced by tobacco and eggplant grafting
REN Mengjuan1, SHI Hongzhi1, YANG Mingkun1, ZHOU Jun2, LIU Baizhan2, YANG Huijuan1, BAI Ruoshi2, LI Hongliang3, BI Yanjiu2, LI Geng1
1 Tobacco Academy of Henan Agricultural University(HAU)/National Tobacco Cultivation & Physiology & Biochemistry Research Center/Tobacco Cultivation Key Laboratory of China Tobacco/Tobacco Harm Reduction Research Center of HAU, Zhengzhou 450002, China;
2 Shanghai Tobacco Group Co., Ltd., Shanghai 200082, China;
3 Xiangcheng County Branch, Xuchang Municipal Tobacco company, Xuchang 461700, Henan, China
Downloas:  PDF(1131KB)  Mobile PDF(1130KB)
Export:  BibTeX | EndNote (RIS)      
Abstract This study was based on grafting with eggplant (eggplant as rootstock, flue-cured variety Yunyan 87 as scion), the content of TSNAs and the content of neutral aroma components in ultra-low nicotine tobacco leaves were determined and analyzed, and the smoke parameters and sensory quality of cigarettes were compared and analyzed. There were three treatments:"tobacco/tobacco", "tobacco/eggplant without hilling up", "tobacco/eggplant with hilling up". The results show that:(1) Ultra-low nicotine content in tobacco leaves grafted with eggplant, the contents of NNN,NNK,NAT and TSNAs were decreased significantly, the NNN,NNK and TSNAs contents of upper leaves tobacco/eggplant without hilling up were 82.71%, 79.46% and 68.78% lower than the control tobacco/tobacco, respectively. The NNN, NNK and TSNAs contents of the middle leaf tobacco/eggplant without hilling up were 79.68%, 79.80% and 68.63% lower than the control. (2) The change of neutral aroma components content in ultra-low nicotine tobacco leaves were small, The nicotine contents of mainstream cigarette smoke were decreased significantly, and the tobacco/eggplant without hilling up were 94.12% lower than the control, there was no significant difference in total particle matter, dampness, CO, tar in smoke and puff number. (3) there was no significant difference in aroma quality, concentration, irritancy and burning quality, aroma quantity, undesirable taste and after taste were decreased to some extent, and significant reduction in impact. Consumer satisfaction, pleasure, and acceptance were also decreased significantly. It can be concluded that the selective reduction of nicotine content had different effects on chemical composition and sensory quality of tobacco leaves produced by grafting technique.
SERVICE
E-mail this article
Add to citation manager
E-mail Alert
RSS
Articles by authors
REN Mengjuan
SHI Hongzhi
YANG Mingkun
ZHOU Jun
LIU Baizhan
YANG Huijuan
BAI Ruoshi
LI Hongliang
BI Yanjiu
LI Geng
Key words:  low-nicotine  TSNAs  neutral aroma components  cigarette smoke  sensory quality    
Received:  2019-04-04      Published::  2020-03-13
Cite this article:    
REN Mengjuan, SHI Hongzhi, YANG Mingkun, ZHOU Jun, LIU Baizhan, YANG Huijuan, BAI Ruoshi, LI Hongliang, BI Yanjiu, LI Geng. Sensory quality and cigarette smoke characteristics of ultra-low nicotine tobacco leaves produced by tobacco and eggplant grafting[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2020, 26(1): 23-29.
URL:  
http://ycxb.tobacco.org.cn/EN/10.16472/j.chinatobacco.2019.095  or          http://ycxb.tobacco.org.cn/EN/Y2020/V26/I1/23
[1] GAO Xiaohua, YI Bin, WEN Yadong, FU Liang, LIU Ze, MA Ning, TAN Guozhi, ZHANG Liye. Development and application of vertical tubular device for tobacco flavoring[J]. 中国烟草学报, 2020, 26(1): 42-47.
[2] SHEN Han, YANG Kai, REN Wei, XU Weijie, ZHANG Xin, DAI Zeyuan, ZHANG Yi, DING Ran, TANG Zhaoqi. Analysis of essential chemical components affecting sensory quality of upper tobacco leaves[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(6): 18-26.
[3] LI Jingjing, SHI Hongzhi, YANG Xingyou, ZHOU Jun, BAI Ruoshi, QIN Yanqing, YANG Weili. Effects of fermentation conditions on contents of TSNAs and their precursors in cigar filler tobacco[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(6): 120-125.
[4] ZHAO Donghui, LI Xinsheng, ZHANG Deng, ZANG Fukun, LIN Xiaoli, CHEN Li. Application of silicon carbide membrane to purification of tobacco extract in reconstituted tobacco making[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(5): 25-30.
[5] YANG Song, ZHAO Xiaodong, TIAN Haiying, SUN Xuehui, GU Liang, WANG Xiaoyu, WANG Hongwei, LI Mingzhe, QIN Yaqiong, CHU Wenjuan, SUN Peijian, MA Yuping, NIE Cong. Differential analysis of puff-by-puff deliveries of routine chemical analyses and five key roasted sweet aroma components in mainstream smoke of slim cigarettes and normal cigarettes[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(5): 1-9.
[6] SUN Guangwei, CHEN Zhenguo, WANG Yujun, SUN Jingguo, FENG Ji, YU Tao, LI Jianping, QIN Guangjiong. Relationships of SPAD value with tissue structure, physiological index and internal quality of flue-cured tobacco upper leaves[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(5): 63-69,104.
[7] PENG Xiaomeng, WANG Jian, LEI Zhen, XU Yingbo, HU Yonghua, ZHU Qinglin, WANG Hua, TIAN Zhenfeng, CHEN Kaibo. On-line sampling and analysis of nicotine in cigarette smoke in oral cavity[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(3): 13-16.
[8] GAO Qian, LIU Xin, GUAN Ying, ZENG Wanli, XIANG Haiying, MI Qili, YANG Guangyu, LI Xuemei. Establishment and evaluation of method for exposing mouth and nose of small animal to cigarette smoke[J]. 中国烟草学报, 2019, 25(1): 1-7.
[9] REN Mengjuan, SHI Hongzhi, DUN Songyang, YANG Huijuan, LI Hongliang. Changes in chemical composition in leaves of low-nicotine tobacco resulted from grafting of tobacco with eggplant[J]. 中国烟草学报, 2018, 24(6): 42-48.
[10] XU Meiling, HE Xiaohui, SONG Yuchuan, LI Meiyun, FANG Dunhuang, CHEN Xuejun, FAN Youyin, LI Yongping. Identification and comprehensive evaluation of 76 germplasms of cigar tobacco[J]. 中国烟草学报, 2018, 24(5): 14-22.
[11] WANG Jinbang, HONG Guangfeng, GAO Jian, QIU Jiqing, ZHENG Lu, HONG Qunye, ZHANG Qidong. Brief review of research on slim cigarettes[J]. 中国烟草学报, 2018, 24(5): 91-101.
[12] YU Qichang, HUANG Fei, YI Conghua, KONG Haohui, ZHOU Rong, JI Weini. Removing lignin from tobacco stems with glycerin alkali method[J]. 中国烟草学报, 2018, 24(4): 1-6.
[13] FU Liang, YI Bin, LU Jie, XIONG Kaisheng, MA Ning, LIN Wenqiang, GAO Xiaohua, WEN Yadong, LI Wenqi, ZHENG Hongyan. Development and application of laboratory vacuum pre-conditioner[J]. 中国烟草学报, 2018, 24(4): 35-39.
[14] SI Xiaoxi, ZHU Ruizhi, WANG Hongbo, LIU Qiang, ZHANG Fengmei, CUI Huapeng, ZHAO Le, XIANG Nengjun, MIAO Mingming, LIU Zhihua. Effects of seven tobacco additives on particle size distribution of cigarette smoke aerosol[J]. 中国烟草学报, 2018, 24(3): 1-8.
[15] ZHANG Tengjian, XIAO Jinzhe, YANG Quanzhong, WANG Fang, CHEN Liangyuan, XU Dayong, LU Minrui. Effect of tobacco leaf cutting on processing quality of strips after threshing and redrying[J]. 中国烟草学报, 2018, 24(3): 30-36.
[1] .

Macro-analysis and thought on china tobacco industry’s

[J]. ACTA TABACARIA SINICA, 2010, 16(7): 1 .
[2] LU Xiu-ping, XU Yi, XU Zi-cheng, XIAO Bing-guang, HE Deng-feng. Analysis of variation of the contents of non-volatile organic acids and senior fatty acids in different flue-cured tobacco genotypes[J]. ACTA TABACARIA SINICA, 2007, 13(3): 47 -51 .
[3] Balazs siminszcky, Ralph E. Dewey. [J]. ACTA TABACARIA SINICA, 2006, 12(1): 46 .
[4] Guo Xianru, Luo Meihao, Ma Jisheng. Studies on the Spatial Distribution or Helicoverpa assulta/H. armigera in Tobacco Field——I.The Spatial Distribution and Density Estimation Techiques of Eggs of Helicoverpa assulta/H. armigera[J]. ACTA TABACARIA SINICA, 1995, 2(1): 23 -29 .
[5] BAI Wanming, YANG Quanzhong, LU Minrui, ZHANG Tengjian, XIAO Jinzhe, YANG bin, ZHU Jie, HU Youchi, HU Jun, WANG Fang. Design and application of casing and flavoring technologies in tobacco redrying process[J]. ACTA TABACARIA SINICA, 2017, 23(4): 15 -21 .
[6] . Research on innovation technology of tobacco leaf tissue structure detection[J]. Acta Tabacaria Sinica, 0, (): 0 .
[7] MA Wenguang, ZHOU Yihe, SONG Biqing, LIU Xiangfu, ZHANG Yuxiao. Construction of quality control system of tobacco seed in China[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2019, 25(6): 1 -6,17 .
[8] YUN Fei, SONG Jing, GUO Erhui, REN Tianbao, WANG Hui, JI Xiaoming, ZHANG Xuewei, YANG Xitian, LIU Guoshun. Effects of exogenous calcium on distribution of photosynthesized carbon in tobacco-soil system under different levels of light intensity[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2019, 25(6): 27 -37 .
[9] XU Xiaoling, LIN Yingnan, CAO Pengyun, LIU Guanshan, WANG Dawei, CAO Jianmin, Qiu Jun. Metabolite profiling of tobacco mutant with rosaceous flavor note[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2019, 25(6): 71 -79 .
[10] WANG Guoping, ZHOU Dongjie, NIU Yongzhi, ZHENG Yunye. Genome-wide identification and analysis of Aux/IAA gene family in Nicotiana tobacum[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2019, 25(6): 80 -89 .
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
Copyright © Acta Tabacaria Sinica
Supported by: Beijing Magtech